Archiwum Bloga

Adwokat od Odszkodowań – Prawne możliwości uzyskania wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych

Bardzo częsty w praktyce prawnej dotyczącej umów o roboty budowlane problem robót dodatkowych prowokuje pytania o prawidłową interpretację umów budowlanych w tym zakresie lub odszkodowanie. Wbrew tendencjom wyznaczanym przez inwestorów, ograniczanie uprawnień wykonawców do wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty

Tagi: ,

Prawnik w Wałbrzychu – Dopuszczalność dowodu ponad i przeciwko treści dokumentu

Przepis art. 74 § 1 k.c. wprowadza doniosłe ograniczenia dowodowe, wykluczając w określonych jego treścią sytuacjach możliwość przeprowadzania dowodu z zeznań świadków lub stron, które to zeznania miałyby uzupełniać lub wręcz obalać znaczenie dokumentu. Przywołany przepis znajduje zastosowanie w szczególności

Zagrożenie naruszenia dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków jako negatywna przesłanka materialnoprawna przemawiające za koniecznością wydania orzeczenia oddalającego powództwo o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Na mocy treści przepisu art. 56 § 2 k.r.o. ustanowiono negatywne przesłanki przemawiające za koniecznością oddalenia żądania rozwiązania małżeństwa przez rozwód, które to przesłanki są brane pod uwagę dopiero po uwzględnieniu pozytywnych przesłanek orzeczenia rozwodu wskazanych w przepisie art. 56

Dopuszczalność dochodzenia roszczeń o zachowek po kilku spadkodawcach w jednym postępowaniu sądowym

Aktualna regulacja prawna umożliwia skuteczne dochodzenie kilku roszczeń o zachowek po różnych spadkodawcach w jednym postępowaniu sądowym. W realiach tego typu stanu faktycznego, postępowanie prowadzone po kilku spadkodawcach będzie dotyczyło różnych podstaw faktycznych, jednakże w oparciu o treść przepisu art.

Tagi:

Odszkodowanie – Sądowy wymiar zadośćuczynienia

Zarówno w orzecznictwie, jak i w nauce prawa cywilnego przyjmuje się, że zadośćuczynienie pełni funkcję kompensacyjną, przyznana suma pieniężna bowiem ma stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej (tak wprost m. in. uzasadnienie wyroku SN z dnia 17.09.2010 r., II CSK

Tagi: ,
Kontakt
Adwokat Piotr Kosiór
"LIKTOR" Kancelaria Adwokata Piotra Kosióra

biuro: pl. Magistracki 3 pok. 18,
58-300 Wałbrzych
tel. 784 661 642
e-mail: liktor.kancelaria@gmail.com

biuro: ul. Podwale 73/1,
50-449 Wrocław
tel. 71 759 12 12