Prawnik w Wałbrzychu – Dopuszczalność dowodu ponad i przeciwko treści dokumentu

Przepis art. 74 § 1 k.c. wprowadza doniosłe ograniczenia dowodowe, wykluczając w określonych jego treścią sytuacjach możliwość przeprowadzania dowodu z zeznań świadków lub stron, które to zeznania miałyby uzupełniać lub wręcz obalać znaczenie dokumentu. Przywołany przepis znajduje zastosowanie w szczególności przy braku spisania umowy pożyczki kwoty większej niż 500 zł (tak art. 720 § 2 k.c.) lub na przykład, gdy strony wprowadziły wymóg pisemności zmian umowy. Istnieją jednak prawne możliwości skorzystania z zeznań świadków, aby wyjaśnić, uzupełnić, a czasem też zastąpić treść dowodów mających formę pisma. Taka szczególna możliwość skorzystania ze świadków otwiera się zwłaszcza w sytuacji, gdy sporne stają się fakty towarzyszące wykonywaniu umowy, nie zaś postanowienia prawne tę umowę kształtujące. W takim przypadku dopuszczalności postępowania dowodowego w postaci zeznań świadków nie stoją na przeszkodzie przepisy art. 246 k.p.c. oraz przede wszystkim art. 247 k.p.c. Wskazać bowiem należy, iż wyłączenie dowodu ze świadków ponad lub przeciwko osnowie dokumentu dotyczy jedynie zawartych w dokumencie oświadczeń woli. Często zdarza się jednak, że pomiędzy spierającymi się strona sporna staje się jedynie treść dokumentów dotyczących wyłącznie opisu stanu faktyczne, czyli zawierających jedynie oświadczenia wiedzy (dokument sprawozdawczy), które z wykorzystaniem dowodu z zeznań świadków mogą być bez przeszkód korygowane ponad lub przeciwko treści takiego dokumentu ( tak wprost m. in. K. Knoppek, Wokół sporu o  ograniczenie dowodowe przeciwko i ponad osnowę dokumentu (próba podsumowania), w: Księga pamięci ku czci W. Brodniewicza, Łódź 1998, s. 163 i nast. oraz H. Mądrzak, Ograniczenia dowodowe przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu a postulat wykrycia prawdy w procesie cywilnym, NP., 1961, nr 3, s. 352).

  Kontakt
  Adwokat Piotr Kosiór
  "LIKTOR" Kancelaria Adwokata Piotra Kosióra

  biuro: pl. Magistracki 3 pok. 18,
  58-300 Wałbrzych
  tel. 784 661 642
  e-mail: liktor.kancelaria@gmail.com

  biuro: ul. Podwale 73/1,
  50-449 Wrocław
  tel. 71 759 12 12